Gurdwara Sahib
Western Singh Sabha
3015 Pine St
Williams Lake, BC
250-392-3874
Fax: 250-392-3875
Email us... Here